Cud nad Wisłą .

Na pytanie : jakiego wzrostu dochodów osobistych , oczekuje Pan (i) w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej , respondenci profesora Janusza Czapińskiego ( autora badań " Diagnoza społeczna 2003 " ) , udzielili takich odpowiedzi (1) : bezrobotni oczekują wzrostu dochodów osobistych o ... 176 % , rolnicy o .. 126,5 % , prywatni przedsiębiorcy o .. 99,9 % , renciści o ...44,9 % , emeryci o .. 22,8 % .

W pierwszym odruchu , wyniki badań można interpretować dwojako : albo respondenci zrobili sobie jaja z profesora , mszcząc się w ten oryginalny sposób na nim , jako przedstawicielu środowiska które zreformowało polski system edukacyjny z wiadomym skutkiem , albo też profesor ( świadom krzywd wyrządzonych przez polskich naukowców , respondentom ) , tak " podkolorował " badania , aby katastrofę edukacyjną polskiego społeczeństwa , ukazać w pełnej krasie , licząc , że staną się one impulsem do dalszych owocnych reform ! .

Wnikliwa analiza badań , może jednak prowadzić do jeszcze innego wniosku : respondenci wyjątkowo trzeźwo ocenili perspektywy własnych zarobków w pierwszym roku obecności Polski w UE . Jeśli bezrobotni oczekują wzrostu własnych dochodów o 176 % , w stosunku do obecnych , zaś te wynoszą aktualnie .. zero złotych ( ponad 80 % bezrobotnych , nie otrzymuje zasiłków , gdyż utracili do nich prawo ) , to każdy procentowy wzrost , liczony od zera , zawsze daje zero , przynajmniej w świetle praw matematyki , nauczanych w szkołach , jeszcze przed ich zreformowaniem !! .

Jeśli rolnicy i przedsiębiorcy , deklarują obecnie straty ( a nie dochody ) , to oczekując wzrostu dochodów ( ujemnych !! ) o 100 , czy 120 % , twardo stąpają po polskiej ziemi i trafnie przeczuwają co ich niebawem czeka ! .

Pozornie najmniejszym realizmem wykazali się emeryci i renciści , oczekujący wzrostu dochodów " dodatnich " . Ich optymizm ma jednak realne podstawy ! . Z analiz przeprowadzanych w Ministerstwie Finansów , wynika , że emeryci i renciści wpłacają do budżetu państwa więcej podatków , niż cały prywatny sektor gospodarczy w Polsce . Mówiąc inaczej , polski cud gospodarczy " na emerytach i rencistach stoi " , i gdyby nie ci przedsiębiorczy ludzie , to polska gospodarka dawno ległaby w gruzach ! . Rachuby naszych seniorów są takie , że Unia Europejska sfinansuje przynajmniej część kosztów utrzymania rolników i przedsiębiorców , którzy byli dotychczas na ich garnuszku . Poczynione w ten sposób oszczędności , muszą się przełożyć się na wzrost dochodów weteranów pracy , i to już w pierwszym roku obecności Polski w UE !! .

Takie to mamy mądre i roztropne społeczeństwo , o czym przekonują badania profesora Czapińskiego , jeśli je tylko właściwie zinterpretować !!! .

----------------------------------------------------------

(1) " Gazeta Prawna " z dnia 27 . 08. 2003 r. " Iluzoryczne nadzieje płacowe "

Anthony