Pan minister postępowy .

Zgłaszane od dawna postulaty , aby działające w kraju " punkty kopulacyjne " , poddać nadzorowi i kontroli odpowiednich instytucji państwowych , oraz by ustawowo określić zasady ich działania , doczekały się realizacji .

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi , rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2002 roku , w sprawie : szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych ( Dziennik Ustaw nr . 11 / 2003 r . poz . 121 ) , zarządził co następuje :

$ 3 . 1 . Teren punktu kopulacyjnego , w którym odbywa się krycie , powinien być

ogrodzony .

3 . Na teren punktu kopulacyjnego nie mogą mieć wstępu osoby postronne ,

oraz zwierzęta nie biorące udziału w kryciu .

$ 4 . Prowadzący punkt kopulacyjny powinien :

1 . Zapewnić urządzenia lub sprzęt do poskramiania zwierząt , oraz urządzenia

dla samców ułatwiających krycie samic .

.

.

4 . Wydać właścicielowi samicy , świadectwo pokrycia buhajem , knurem ,

trykiem , kozłem , albo ogierem , zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych

przepisach . ( ........)

Przytoczone we fragmentach rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( podpisane przez p. Jarosława Kalinowskiego ) , położyło kres anarchii , samowoli i amatorszczyzny w zakresie krycia , prowadzonego w przydomowych punktach kopulacyjnych .

Kiedyś " .. każdy rolnik postępowy sam zapładniał swoje krowy " , teraz ma do pomocy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Anthony